۹ بست خالی کمیسیون عالی انرژی اتومی افغانستان به رقابت گذاشته شد

کمیسیون عالی انرژی اتومی افغانستان ۹ بست خالی خویش را از طریق سیستم استخدام الکترونیک که از سوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی راه‌اندازی شده است، به رقابت آزاد سپرده است. این بستها مرکزی هستند. علاقه‌مندان می‌توانند سر از امروز به گونۀ آنلاین درخواست بفرستند.

لینک بست‌ها: http://aaehc.gov.af/fa/jobs/81305

لینک درخواستی:  https://goo.gl/4qAgDF

شماره تماس اداره انرژی هستوی: ۰۷۴۴۴۴۲۲۲۶یا ۰۷۴۴۴۴۱۱۴۵