فهرست واجدان شرایط امتحان جمعی بست‌های معلمان و بست‌های ۵ و ۶ ولایت‌های بامیان و سرپل مشخص شد

به اطلاع متقاضیان بست‌های معلمان و بست‌های ۵ و ۶ خدمات ملکی ولایت‌های بامیان و سرپل رسانیده می‌شود که فهرست واجدان شرایط برای این بست‌ها هم‌ اکنون در ویب‌سایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی قرار گرفته است.

فهرست واجدان شرایط را از این‌جا دریافت کنید: بامیان، سرپل.

واجدان شرایط امتحان از طریق تلفون‌های‌شان پیامک (SMS)  نیز دریافت می‌کنند.

شاکیان پروسۀ شارت‌لیست بست‌های ولایت بامیان به روزهای پنج‌شنبه و شنبه (۲۲ و ۲۴ عقرب) و شاکیان پروسۀ شارت‌لیست بست‌های ولایت سرپل به روزهای پنج‌شنبه و جمعه (۲۲ و ۲۳ عقرب) در ریاست‌ها/آمریت‌های اصلاحات اداری و خدمات ملکی ولایت‌های مربوطۀ خویش ثبت شکایت کنند.

نتیجۀ پروسۀ شارت‌لست ولایت‌های باقی‌مانده بعداً اعلام می‌شود.