۲۰۱ تن در امتحانات الکترونیکی مراکز استخدامی ولایتی رقابت کردند

دوصد و یک واجد شرایط برای احراز ۱۱ بست ولایتی مدیریت میانی و مقطع ورودی خدمات ملکی در مراکز امتحانات الکترونیکی رابعۀ بلخی (بلخ)، شهید محمدموسی شفیق (ننگرهار) و مرکز امتحانات بامیان، امتحانات استخدامی را سپری کردند.

داوطلبان برای بست‌های اداره‌های ادارۀ احصاییه و معلومات، ادارۀ ملی تنظیم امور آب و ادارۀ ارگان‌های محلی به رقابت پرداختند.