۱۳۹۷  بهترین سال برای مشارکت زنان در خدمات ملکی بود

کابل، ۱۷ حوت ۱۳۹۷ــ رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در همایش گرامی‌داشت از روز زن گفت که تنها در یک سال (۱۳۹۷)، سهم زنان در دستگاه خدمات ملکی کشور پنج درصد افزایش داشته است.

احمدنادر نادری، رییس کمیسیون، افزایش ظرفیت و مهارت‌های فردی زنان، حمایت رهبری دولت از زنان، بهینه‌سازی پروسه‌های استخدامی، و برگزاری امتحانات جمعی سراسری را از عوامل عمدۀ افزایش حضور زنان در دستگاه خدمات ملکی می‌داند.

در سال ۱۳۹۶، زنان تنها ۲۲ درصد کارکنان خدمات ملکی را می‌ساختند، در حال حاضر اما این رقم به ۲۷.۳۳  درصد می‌رسد. رییس کمیسیون ابراز امیدواری می‌کند که میزان حضور زنان در خدمات ملکی در آینده به پنجاه درصد برسد.

آقای نادری گفت: «سالی که پایان می‌یابد از بهترین سال‌ها برای زنان در خدمات ملکی افغانستان است. در سال‌های گذشته، زنان سهم بیش‌تری در وظایف مقدس معلمی و خدمات صحی داشتند، اما امروز خوش‌بختانه زمینۀ حضور زنان در سایر عرصه‌ها و در رده‌های مختلف مدیریتی فراهم شده است.»

آقای نادری هشدار داد که تغییرات به میان آمده در راستای افزایش سهم زنان در دستگاه خدمات ملکی به صورت کامل نهادینه نشده و هنوز هم خطر عقب‌گرد به صورت جدی وجود دارد.

او گفت: «این خطر عقب‌گرد را در عناصر مختلف می‌توانیم ببینیم، چه در بحث سیاسی، چه در بحث امیدوارکنندۀ پایان جنگ و چه در بحث موانع و محدودیت‌های اجتماعی و فرهنگی که فرا راه زنان وجود دارد.»

آقای نادری با اشاره به افزایش پالیسی مشارکت زنان در خدمات ملکی گفت که بهینه‌سازی پروسیجرها، طرزالعمل‌ها و پالیسی‌های خدمات ملکی در استخدام و دیگر عرصه‌ها باعث شده است که محیط بهتر و مساعد برای بانوان فراهم شود و آنان بتوانند بیش‌تر در رقابت‌ها حضور بیابند و موفق‌تر باشند.

پالیسی افزایش مشارکت زنان در خدمات ملکی به تازگی از سوی کابینه تصویب شد و پس از این باید در تمام ادارات به اجرا در بیاید. این پالیسی به هدف زمینه‌سازی برای ایجاد سهولت‌های ممکن برای زنان، به میان‌آوردن محیط کاری مصون و تشویق آنان برای افزایش و سهم‌گیری بیش‌تر در خدمات ملکی طرح‌ریزی شده است.

رییس کمیسیون از رسانه‌ها می‌خواهد تا اداره‌هایی را که در اجرایی ساختن پالیسی افزایش مشارکت زنان در خدمات ملکی به درستی همکاری نمی‌کنند حساب‌ده سازند.

از هشتم مارچ روز بین‌المللی هم‌بستگی زنان جهان در تالار اوتار سینگ کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی بزرگ‌داشت شد.