آگهی: امتحان جمعی بست‌های معلمان و بست‌های پنج و شش ولایت‌های ننگرهار، لغمان، فراه، بغلان، کندز، هلمند، خوست، پروان، ارزگان، و فاریاب

واجدان شرایط امتحانات جمعی بست‌های معلمان و بست‌های ۵ و ۶ خدمات ملکی ولایت‌های ننگرهار، لغمان، فراه، بغلان، کندز، هلمند، خوست، پروان و ارزگان می‌توانند […]

بیشتر بخوانید

فهرست واجدان شرایط امتحان جمعی بست‌های معلمان و بست‌های ۵ و ۶ ولایت‌های کندز و خوست مشخص شد

به اطلاع متقاضیان بست‌های معلمان و بست‌های ۵ و ۶ خدمات ملکی کندز و خوست رسانیده می‌شود که فهرست واجدان شرایط برای این بست‌ها هم‌ اکنون در ویب‌سایت کمیسیون مستقل […]

بیشتر بخوانید

فهرست واجدان شرایط امتحان جمعی بست‌های معلمان و بست‌های ۵ و ۶ ولایت‌های لغمان، فراه، فاریاب، ارزگان، ننگرهار، بغلان، پروان و هلمند مشخص شد

 به اطلاع متقاضیان بست‌های معلمان و بست‌های ۵ و ۶ خدمات ملکی لغمان، فراه، فاریاب، ارزگان، ننگرهار، بغلان، پروان و هلمند رسانیده می‌شود که فهرست واجدان شرایط برای این بست‌ها […]

بیشتر بخوانید

آگهی: زمان‌بندی بایومتریک و امتحان جمعی نامزدان بست‌های معلمان و بست‌های ۵ و ۶ خدمات ملکی ۱۸ ولایت کشور

نامزدان بست‌های معلمان و بست‌های ۵ و ۶ خدمات ملکی ولایت‌های بدخشان، نیمروز، پکتیا، پنجشیر، سمنگان، کنر، کاپیسا، بامیان، میدان‌وردک، لوگر، زابل، پکتیکا، دایکندی، نورستان، غور، […]

بیشتر بخوانید

فهرست واجدان شرایط امتحان جمعی بست‌های معلمان و بست‌های ۵ و ۶ ولایت‌های بامیان و سرپل مشخص شد

به اطلاع متقاضیان بست‌های معلمان و بست‌های ۵ و ۶ خدمات ملکی ولایت‌های بامیان و سرپل رسانیده می‌شود که فهرست واجدان شرایط برای این بست‌ها هم‌ اکنون در ویب‌سایت […]

بیشتر بخوانید

فهرست واجدان شرایط امتحان جمعی بست‌های معلمان و بست‌های ۵ و ۶ ولایت‌های میدان‌وردک، لوگر، کاپیسا و جوزجان مشخص شد

به اطلاع متقاضیان بست‌های معلمان و بست‌های ۵ و ۶ خدمات ملکی ولایت‌های میدان‌وردک، لوگر، کاپیسا و جوزجان رسانیده می‌شود که فهرست واجدان شرایط برای این بست‌ها هم‌ اکنون […]

بیشتر بخوانید

فهرست واجدان شرایط امتحان جمعی بست‌های معلمان و بست‌های ۵ و ۶ ولایت‌های بدخشان، پنجشیر، دایکندی، نورستان و نیمروز مشخص شد

به اطلاع متقاضیان بست‌های معلمان و بست‌های ۵ و ۶ خدمات ملکی ولایت‌های بدخشان، پنجشیر، دایکندی، نورستان و نیمروز رسانیده می‌شود که فهرست واجدان شرایط برای این بست‌ها هم‌ اکنون در ویب‌سایت کمیسیون مستقل […]

بیشتر بخوانید