اعلان تدارکات

فورم شماره: P-01 { تهیه و تدارک وسایل تکنالوژی سه مرکز امتحانات الکترونیکی ولایت (بغلان، تخار و پروان} شمارۀ دعوتنامۀ داوطلبی: IARCSC/ARS/NCB/1399/G11 کمیسیون مستقل اصلاحات […]

بیشتر بخوانید

اعلان تدارکات

فورم شماره: P-01 تهیه و تدارک میز کمپیوتر، دو نوع چوکی و فرش مراکز امتحانات برای هشت ولایت، شمارۀ دعوتنامۀ داوطلبی: AF-IARCSC-TAGHIR-139001-GO-RFQ کمیسیون مستقل اصلاحات […]

بیشتر بخوانید

اعلان مجدد تدارکات

فورم شماره: P-01 {تهیه پرزه جات، ترمیم و سرویس وسایل تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی} شمارۀ دعوتنامۀ داوطلبی: IARCSC/ARS/NCB/1399/G007 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی […]

بیشتر بخوانید

اعلان مجدد تدارکات

فورم شماره: P-01 { تهیه پرزه جات، ترمیم و سرویس وسایل تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی } شمارۀ دعوتنامۀ داوطلبی: IARCSC/ARS/NCB/1399/G007 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و […]

بیشتر بخوانید

اعلان تدارکات

فورم شماره: P-01 { تخلیه چاه های سپتیک } شمارۀ دعوتنامۀ داوطلبی: IARCSC/ARS/NCB/1399/S13 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از تمام داوطلبان واجد شرایط […]

بیشتر بخوانید

اعلان مجدد تدارکات

{ تهیه و تدارک مواد خوراکی و تنظیفی کمیسیون مستقل إصلاحات اداری و خدمات ملکی} شمارۀ دعوتنامۀ داوطلبی: IARCSC/ARS/NCB/1399/G05 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات […]

بیشتر بخوانید