اعلان تدارکات

{ تهیه و تدارک مواد خوراکی و تنظیفی کمیسیون مستقل إصلاحات اداری و خدمات ملکی} شمارۀ دعوتنامۀ داوطلبی: IARCSC/ARS/NCB/1399/G005 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات […]

بیشتر بخوانید

اعلان تدارکات

فورم شماره: P-01 {تهیه و تدارک سیستم سولر برای مراکز اخذ امتحانات ولایات ننگرهار، قندهار، هرات ، خوست، بلخ و بامیان شمارۀ دعوتنامۀ داوطلبی: IARCSC/ARS/NCB/1398/G031 […]

بیشتر بخوانید

اعلان تدارکات

فورم شماره: P-01 {تهیه و تدارک ۸۸ پایه کمپیوتر دسک تاپ و ۱۱ پایه کمپیوتر لپ تاپ مختلف النوع و ۵ پایه سکنر مورد ضرورت […]

بیشتر بخوانید

اطلاعیه

نسبت تغیرات و تعدیلات در مشخصات و بودجه پروژه های کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی که توسط بانک جهانی تمویل میگردد پروسه تدارکاتی […]

بیشتر بخوانید

اعلان تدارکات(تهیه و تدارک نتورک و کمره های مراکز امتحانات ولایات هلمند، بدخشان، غزنی، پکتیا، لغمان، کندز، فاریاب و بغلان)

فورم شماره: P-01 {تهیه و تدارک نتورک و کمره های مراکز امتحانات ولایات هلمند، بدخشان، غزنی، پکتیا، لغمان، کندز، فاریاب و بغلان} شمارۀ دعوتنامۀ داوطلبی: […]

بیشتر بخوانید