اعلان تدارکات

فورم شماره: P-01 { تهیه، خریداری، انتقال و نصب سیستم مکمل ترانسفارمر برق کمپکت دفتر اصلاحات اداری ولایت لوگر} شمارۀ دعوتنامۀ داوطلبی: IARCSC/ARS/NCB/1400/G18 کمیسیون مستقل […]

بیشتر بخوانید

اعلان تدارکات

 فورم شماره: P-01 {امور ساختمانی کوچک حفر یک حلقه چاه آب آشامیدنی دفتر اصلاحات اداری ولایت پروان} شمارۀ دعوتنامۀ داوطلبی: IARCSC/ARS/NCB/1400/W17 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری […]

بیشتر بخوانید

اعلان تدارکات

فورم شماره: P-01 {تهیه و تدارک سیستم برق مراکز امتحانات هشت ولایت} شمارۀ دعوتنامۀ داوطلبی: IARCSC/ARS/NCB/1400/G10 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از تمام […]

بیشتر بخوانید

اعلان مجدد تدارکات

{ تهیه پرزه جات و ترمیم وسایل تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی} شمارۀ دعوتنامۀ داوطلبی: IARCSC/ARS/NCB/1400/G07 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از تمام داوطلبان […]

بیشتر بخوانید

اعلان تدارکات

فورم شماره: P-01 {امور ساختمانی کوچک ساخت و ساز سرک حلقوی، کانکریت ریزی پارکینگ وسایط و پیاده رو های انستیتوت خدمات ملکی} شمارۀ دعوتنامۀ داوطلبی: […]

بیشتر بخوانید

اعلان مجدد تدارکات

{ پرزه جات، ترمیم و سرویس و مبلایل تبدیلی وسایط نقلیه و جنراتورها} شمارۀ دعوتنامۀ داوطلبی: IARCSC/ARS/NCB/1400/G02 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از […]

بیشتر بخوانید

اعلان مجدد تدارکات

{ تهیه و تدارک دو نوع تیل (پطرول و دیزل) مورد نیاز کمیسیون بابت سال مالی ۱۴۰۰} شمارۀ دعوتنامۀ داوطلبی: IARCSC/ARS/NCB/1400/G01 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری […]

بیشتر بخوانید