اعلان مجدد تدارکات

{ پرزه جات، ترمیم و سرویس و مبلایل تبدیلی وسایط نقلیه و جنراتورها} شمارۀ دعوتنامۀ داوطلبی: IARCSC/ARS/NCB/1400/G02 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از […]

بیشتر بخوانید

اعلان مجدد تدارکات

{ تهیه و تدارک دو نوع تیل (پطرول و دیزل) مورد نیاز کمیسیون بابت سال مالی ۱۴۰۰} شمارۀ دعوتنامۀ داوطلبی: IARCSC/ARS/NCB/1400/G01 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری […]

بیشتر بخوانید

اعلان مجدد تدارکات

{ تهیه پرزه جات و ترمیم وسایل تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی} شمارۀ دعوتنامۀ داوطلبی: IARCSC/ARS/NCB/1400/G07 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از تمام داوطلبان […]

بیشتر بخوانید

اعلان مجدد تدارکات

{ تهیه و تدارک تونر و کارتریج برای پرنتر ها، و ماشین های فوتوکاپی} شمارۀ دعوتنامۀ داوطلبی: IARCSC/ARS/NCB/1400/G06 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی […]

بیشتر بخوانید