اعلان تدارکات

فورم شماره: P-01 { تهیه و خریداری ۱۰۰ پایه کمپیوتر مورد ضرورت کارمندان کمیسیون } شمارۀ دعوتنامۀ داوطلبی: IARCSC/ARS/NCB/1399/G24 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات […]

بیشتر بخوانید

اعلان مجدد تدارکات

فورم شماره: P-01 {پروژه نصب و مونتاژ سیستم آب قطره یی ساحات سبز انستیتوت خدمات ملکی} شمارۀ دعوتنامۀ داوطلبی: IARCSC/ARS/NCB/1399/W022 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و […]

بیشتر بخوانید

اعلان تدارکات

{پروژه تهیه و تدارک تجهیزات ریاست اطلاعات، ارتباط عامه و سخنگو  بابت سال مالی ۱۳۹۹} شمارۀ دعوتنامۀ داوطلبی: IARCSC/ARS/NCB/1399/G10 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات […]

بیشتر بخوانید

اعلان تدارکات

فورم شماره: P-01 { امور ساختمانی کوچک ساخت و ساز و کانکریت ریزی سرک حلقوی انستیتوت خدمات ملکی } شمارۀ دعوتنامۀ داوطلبی: IARCSC/ARS/NCB/1399/W21 کمیسیون مستقل […]

بیشتر بخوانید

اعلان تدارکات

فورم شماره: P-01 {پروژه نصب و مونتاژ سیستم آب قطره یی ساحات سبز انستیتوت خدمات ملکی} شمارۀ دعوتنامۀ داوطلبی: IARCSC/ARS/NCB/1399/W22 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و […]

بیشتر بخوانید