ولسوالی بادپش و قرغه یی

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (دو بست) رتبه دوم  اداره ارگانهای محل را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان  مجدد رقابتی می‌ سپارد. علاقمندان واجد شرایط،‌ […]

بیشتر بخوانید

ریاست ارتباط خارجه

  بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد. علاقمندان واجد […]

بیشتر بخوانید

ریاست تصدی های دولتی

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت مالیه را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد. علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه […]

بیشتر بخوانید