ولسوال (۱۲ بست)

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و اداره مستقل ارگانهای محلی بمنظور تحقق اهداف عالی جمهوری اسلامی افغانستان برای اصلاح و ایجاد اداره سالم، […]

بیشتر بخوانید

رئیس تفتیش داخلی

واحد تطبیق برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی برنتایج شماره اعلان:                 ARTF/CBR/IARCSC/001/02/2018 عنوان بست:                  رئیس تفتیش داخلی وزارت/اداره:      […]

بیشتر بخوانید

معتمد نقدی

عنــوان وظیفه:          معتمد نقدی ادارۀ مـربوطه:          کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی          مـوقــــــــعــیت:          کابل بخش مربوطه:           ریاست مالی واداری –  ریاست عمومی دارالانشاء بســـــــــــــــت:          ۷ […]

بیشتر بخوانید