ریاست تفتیش داخلی

    بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه  اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی  را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی مجدد می‌ سپارد. […]

بیشتر بخوانید

ریاست دفتر

      بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ […]

بیشتر بخوانید