ریاست دفتر

    بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد. […]

بیشتر بخوانید