ریاست حمایت اقتصادی

  بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  وزارت دولت در امور شهداء و معلولین  را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ […]

بیشتر بخوانید