مشاور تخنیکی

  بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت انکشاف دهات را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد. علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند […]

بیشتر بخوانید

ریاست پالیسی

  بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت انکشاف دهات را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد. علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند […]

بیشتر بخوانید

ریاست املاک و خدمات

    بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی  را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی مجدد می‌ […]

بیشتر بخوانید

مشاور امور مالی و اداری

  بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت انکشاف دهات را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد. علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند […]

بیشتر بخوانید

ریاست انکشاف به رهبری مردم

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت انکشاف دهات را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد. علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه […]

بیشتر بخوانید