ریاست خط آهن آقینه

  بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  اداره خط آهن افغانستان را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی مجدد می‌ سپارد. علاقمندان […]

بیشتر بخوانید

ریاست آرشیف ملی

  بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  وزارت اطلاعات و فرهنگ را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی مجدد می‌ سپارد. علاقمندان […]

بیشتر بخوانید

ر یاست خط آهن ولایت بلخ

  بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  اداره خط آهن افغانستان را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی مجدد می‌ سپارد. علاقمندان […]

بیشتر بخوانید