ریاست تفتیش عواید

  بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  اداره عالی تفتیش  را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد. علاقمندان واجد شرایط،‌ […]

بیشتر بخوانید

ریاست تفتیش عملکرد

  بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  اداره عالی تفتیش  را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد. علاقمندان واجد شرایط،‌ […]

بیشتر بخوانید

ریاست ارتباط خارجه

  بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  وزارت اقتصاد  را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد. علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند […]

بیشتر بخوانید

ریاست عمومی طرح و توحید

  بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه اول  وزارت اقتصاد  را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد. علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند […]

بیشتر بخوانید

ریاست مالی و حسابی

    بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  وزارت اقتصاد  را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد. علاقمندان واجد شرایط،‌ […]

بیشتر بخوانید