ریاست دفتر

    بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ […]

بیشتر بخوانید

معاونیت فنی

    بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان […]

بیشتر بخوانید