ریاست مصئونیت پرواز

    بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  اداره هوانوردی ملکی را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی مجدد می‌ سپارد. علاقمندان […]

بیشتر بخوانید

ریاست ارتباط ولایات

    بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه  دوم وزارت امور سرحدات را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد. علاقمندان واجد […]

بیشتر بخوانید