ریاست پلان و پالیسی

  بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  اکادمی علوم افغانستان را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی مجدد می‌ سپارد. علاقمندان واجد […]

بیشتر بخوانید

ریاست منابع بشری

  بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  کمیسیون مستقل انتخابات را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد. علاقمندان واجد شرایط،‌ […]

بیشتر بخوانید

ریاست نظارت و ارزیابی

  بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  اداره ملی احصائیه ومعلومات را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد. علاقمندان واجد […]

بیشتر بخوانید

ریاست دفتر

  بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم اداره ملی احصائیه و معلومات را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی مجدد می‌ سپارد. علاقمندان […]

بیشتر بخوانید

ریاست تفتش داخلی

  بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  اداره ملی احصائیه و معلومات را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی مجدد می‌ سپارد. […]

بیشتر بخوانید

ریاست تدارکات

  بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  اداره ملی احصائیه ومعلومات را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد. علاقمندان واجد […]

بیشتر بخوانید

ریاست پلان و پالیسی

  بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  اداره ملی احصائیه ومعلومات را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی مجدد می‌ سپارد. علاقمندان […]

بیشتر بخوانید