آمریت تشریفات و ارتباط خارجه

شماره اعلان: عنوان بست:                    آمریت تشریفات و ارتباط خارجه وزارت/اداره:                    کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی بست:                              ۳ تعداد بست:            […]

بیشتر بخوانید

ولسوال سروبی ولایت کابل

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و اداره مستقل ارگانهای محلی بمنظور تحقق اهداف عالی جمهوری اسلامی افغانستان برای اصلاح و ایجاد اداره سالم، […]

بیشتر بخوانید

کارشناس نظارت از تعیینات

شــماره اعلان:                ARTF/CBR/IARCSC/012/10/2017 عنــوان وظیفه:                کارشناس نظارت از تعیینات ادارۀ مـربوطه:                 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی                                               بست:                […]

بیشتر بخوانید