ریاست منابع بشری

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت امورسرحدات و قبایل را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد. علاقمندان واجد […]

بیشتر بخوانید

ریاست تحقیق و مطالعات

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت امورسرحدات و قبایل را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد. علاقمندان واجد […]

بیشتر بخوانید

ریاست پلان وپالیسی

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت امورسرحدات و قبایل را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد. علاقمندان واجد […]

بیشتر بخوانید

آمریت محاسبه جنسی

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به اساس توافقنامه بن، ماده (۵۰) قانون اساسی و به تأسی از فرمان شماره (۲۵۷) مؤرخ ۲۳/۳/۱۳۸۱ ادارۀ […]

بیشتر بخوانید

آمر شبکه

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به اساس توافقنامه بن، ماده (۵۰) قانون اساسی و به تأسی از فرمان شماره (۲۵۷) مؤرخ ۲۳/۳/۱۳۸۱ ادارۀ […]

بیشتر بخوانید