پرداخت معاشات کارکنان خدمات ملکی از طریق سیستم پرداخت‌های الکترونیک، به زودی آغاز می‌شود

به منظور وصل سیستم‌های مالی و اداری کشور، سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی(HRMIS)، سیستم پرداخت‌های وزارت مالیه (AFMIS) و سیستم تذکره الکترونیکی (e-NID) جلسه کاری میان احمد نادر نادری رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، محمد خالد پاینده  سرپرست وزارت مالیه و احمد جاوید رسولی رییس اداره احصاییه و معلومات برگزار شد.

در این دیدار، آخرین پیشرفت‌ها در هماهنگ‌سازی سیستم‌های الکترونیک ادارات مربوطه بازنگری شد. به‌منظور هماهنگی‌ بیشتر، کمیته‌های تخنیکی موظف شدند تا یک ماه آینده مرحله امتحانی پروسس‌ معاشات از طریق سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی را تکمیل نمایند.

در سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی (HRMIS) تمام معلومات بیوگرافیک و بایومتریک کارکنان خدمات ملکی ثبت است، این سیستم با سیستم پرداخت‌های وزارت مالیه وصل می‌شود، که از طریق آن Payroll (پرداخت معاشات) کارکنان خدمات صورت می‌گیرد، شفافیت در پرداخت‌ معاشات و سایر امیتازات کارکنان خدمات ملکی تامین می شود، و به استندرد سازی و همسان سازی پرداخت ها کمک می کند.

با وصل شدن سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی(HRMIS) با سیستم تذکره الکترونیکی، کارکنان خدمات ملکی که جدیداً تقرر حاصل می‌نمایند تذکره الکترونیکی داشته باشند نیاز به درج معلومات بایومتریک خود نمی‌داشته باشند.