به منظور تسریع روند رسیدگی به شکایات، جلسات هم‌اهنگی با نُه اداره برگزار شد

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، به منظور تسریع روند رسیدگی شکایات، تطبیق مصوبات بورد رسیدگی به شکایات و درخواست اسناد از اداره‌های تحت شکایت، نُه جلسۀ هم‌اهنگی را با وزارت‌ها و اداره‌های دولت راه‌اندازی کرد.

در این جلسات روی ۶۷ مورد عدم تطبیق مصوبات و ۶۸ مورد مطالبۀ اسناد وزارت معارف، ۳۹ مورد عدم تطبیق مصوبات و ۶۸ مورد مطالبۀ اسناد ادارۀ ارگان‌های محلی، ۲۰ مورد عدم تطبیق مصوبات و ۲۰ مورد مطالبۀ اسناد ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی، ۱۶ مورد عدم تطبیق مصوبات و ۱۰ مورد مطالبۀ اسناد وزارت احیا و انکشاف دهات، چهار مورد عدم تطبیق مصوبات و ۱۶ مورد مطالبۀ اسناد وزارت شهرسازی و اراضی، ۱۲ مورد عدم تطبیق مصوبات کمیسیون مستقل انتخابات، شش مورد عدم تطبیق مصوبات وزارت معادن و پترولیم، سه مورد عدم تطبق مصوبات و دو مورد مطالبۀ اسناد وزارت امور سرحدات و قبایل و سه مورد عدم تطبیق مصوبات و یک مورد مطالبۀ اسناد وزارت امور زنان بحث صورت گرفت.

بر بنیاد فقرۀ ششم مادۀ ۱۹ قانون خدمات ملکی و حکم شماره ۵۹ ریاست جمهوری، وزارت‌ها و ادارات دولتی مکلف‌اند تمامی مصوبات بورد رسیدگی به شکایات، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، را حداکثر در مدت یک هفته تطبیق کنند.