روند استخدام «ریاست نظارت بر رسانه‌ها» با حضور نمایندگان نهادهای خبرنگاری برگزار شد

پروسه‌های استخدامی بست ریاست نظارت بر رسانه‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ در مرکز امتحانات فاطمه قادریان و تیم دختران روبات‌ساز برگزار شد.

نمایندگان نهادهای خبرنگاری و نهادهای جامعۀ مدنی نیز برای نظارت از مراحل امتحان کامپیوتری، طراحی سؤال‌های مصاحبه و مرحلۀ نمره‌دهی برای نامزدان این بست، دعوت شده بودند.

ریاست نظارت بر رسانه‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ وظیفه دارد تا به منظور رعایت قانون رسانه‌ها و اصول خبرنگاری، از مؤسسات نشراتی و تبلیغاتی دولتی و غیردولتی نظارت کند.

بست ریاست نظارت بر رسانه‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ، ۶۲ متقاضی داشت که از آن میان، ۱۹ واجد شرایط، امتحان کامپیوتری را سپری کردند و در نتیجه پنج تن دارندگان بلندترین نمرات، به مرحلۀ مصاحبه استخدامی راه یافتند.

عبدالمنان شیوای شرق، معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ و نمایندۀ این وزارت در کمیتۀ مصاحبه می‌گوید: «الکترونیک‌سازی پروسۀ استخدام باعث اعتماد، شفافیت، حساب‌دهی و در عین زمان، باعث همگانی شدن آدرس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی برای مخاطبانش شده است.»

فیصل قریشی، نمایندۀ نی ـ حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان که به عنوان ناظر پروسه‌های استخدامی شرکت کرده است می‌گوید: «پروسۀ استخدام کمیسیون، منظم، شفاف، دقیق و مسلکی است و این پروسه سبب می‌شود تا استعداد‌های نخبه در ادارات ملکی راه یابند.»

شگوفه سلطانی، معاون سازمان اجتماعی و فرهنگی شهامت می‌گوید: «پیش از آمدنم به کمیسیون، دید متفاوتی نسبت به پروسه داشتم، اما با دیدن پروسه نظرم تغییر کرد، به خاطر آن که طرح پرسش‌ها و نمره‌دهی به صورت شفاف انجام می‌شود.»

عبدالفرید سیلانی، رییس گروه مدافعین منافع ملی افغانستان، یکی دیگر از نظارت‌کنندگان پروسۀ امتحان می‌گوید: «سؤالات مرحلۀ مصاحبه در پیش روی ما پیش از آغاز امتحان ترتیب شد. شفافیت عالی بود و پس از این، ما پیام‌رسان شفافیت پروسه‌های اصلاحات اداری در بیرون می‌باشیم.»