اطلاعاتو د وړاندې کولو مرجع

آمنه حسینی

۰۷۹۵۴۱۴۲۶۰

Public.relation@iarcsc.gov.af

په حضوري ډول د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره د کمېسیون مرکزي دفتر ته مراجعه وکړئ.

پته: کابل د دارالامان سړک، د سناتوریم کوڅه