اطلاعاتو د وړاندې کولو مرجع

 

۰۷۹۵۴۱۴۲۶۰

Public.relation@iarcsc.gov.af