خبرتیا: د (کابل) ښوونکو د ګومارنې بهیر پړاوونو ترسره کولو لپاره مهال وېش

 له ټولو هغو داوطلبانو چې د پوهنې وزارت ښوونکو بستونو لومړنیو پایلو کې بریالي پېژندل شوي، هیله کوو څو د اسنادو پړاوونو ترسره کولو او ګومارنې پروسې لپاره، له خپاره شوي مهال وېش سره سم، لاندې پتې ته مراجعه وکړي:

د پوهنې وزارت، د بشري سرچینو پراختیا عمومي ریاست، ده افغانان د ملک اصغر څلور لارې، ګلبهار سنټر.

ياد دښت: بریالي نوماندان د ګومارنې نورو پړاوونو ترسره کولو لپاره د تحصیلي سند اصل، د تابعیت تذکرې اصل،۴ قطعې عکسونو او له بکلوریا پورته سند لرلو په صورت کې، دکاري تجربې سند له ځان سره ولري.