د اجرااتو ارزونې نوې کړنچاره تطبیق په برخه کې روزنیز پروګرام جوړ شو

د څارنې او ارزونې کارشناسانو، د ملکي خدمتونو مامورینو د اجرااتو ارزونې نوې کړنچارې تطبیق په برخه کې روزنه ترلاسه کړه. په دغه پروګرام کې، د مرکز او ولایتونو کارشناسانو برخه اخیستې وه.

د ملکي خدمتونو مامورینو اجرااتو ارزونې نوې کړنچاره، د ملکي خدمتونو کارکوونکو د اجرااتو ارزونې اړوند چارو تنظیم، د مسؤولیت منلو کچې لوړولو، د ملکي خدمتونو کارکوونکو ځواب ویلو، شفافیت ټینګښت، اداري عدالت عملي کولو او د ملکي  خدمتونو کارکوونکو خوندیتوب لپاره طرحه شوې ده.

د اجرااتو ارزونې نوې کړنچاره، د ملکي خدمتونو د عالي، منځنۍ او ورودي کچې کارکوونکو باندې د تطبیق وړ ده.

د نوې کړنچارې له مخې، د ملکي خدمتونو کارکوونکو روزنیزې اړتیاوې  او د وړتیاوو پراخوالی، په واقعبینانه او اغېزمنه توګه تشخیص کېږي او د ملکي خدمتونو مامورین اړکېږي څو له واضح شاخصونو او اساسي فعالیتونو سره، د دندو له لایحو پورته کار وکړي.