زابل                        کاپیسا                      

کندز                         پروان                        

پکتیا                        پنجشیر                      

کندهار                     وردک                         بادغیس

بلخ                          دایکندی                     فراه

ننگرهار                    سرپل                        نمیروز

هرات                       جوزجان                     ارزگان

بامیان                      سمنگان                     غور 

فاریاب                      بغلان

بدخشان                   تخار

غزنی                       پکتیکا

خوست                    لوگر

کنرها                       لغمان

هلمند                      نورستان