د افغانستان د نفت او ګاز د تنظیم ادارې د ۵ او ۶ بستونو د غوښتونکو په اړه

د افغانستان د نفت او ګاز د محترمې ادارې د ۵ او ۶ بستونو ټولو غوښتونکو ته اعلانېږي چې د افغانستان اسلامي جمهوري ریاست عالي مقام د ۱۳۹۸/۵/۲۲ ۵۲ ګڼې فرمان له مخې، د جمهوري ریاست عالي مقام لخوا د دغې ادارې جوړېدل او پېشنهادي تشکیل منظور شوی دی.

نو له دې امله، د افغانستان د نفت او ګازو د تنظیم محترمې ادارې ۵ او ۶ بستونه، د ملکي خدمتونو د ډله ییزې ازموینې د اعلان شویو بستونو له نوملړ څخه حذف شوي دي. غوښتونکي کولای شي چې د ملکي خدمتونو او وزارتونو نورو ۵ او ۶ بستونو ته غوښتنلیکونه وړاندې کړي.