د انساني سرچینو د اطلاعاتو مدیریت سیستم کې د تشکیل مادیول څخه کار اخیستل پیل شول

د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمېسیون د انساني سرچینو د اطلاعاتو مدیریت سیستم د پلي کولو پړاو، د تشکیل مادیول په کارونې سره پیلوي.

له دې وروسته کمېسیون د وزارتونو او ادارو تشکیل د (هارډ کاپي) په ډول نه مني، بلکې د ملکي خدمتونو ټولې ادارې مکلف دي، څو خپل د راتلونکي کال تشکیل، د انساني سرچینو د اطلاعاتو مدیریت سیستم له لارې ولېږي. د تشکیل مدیریت مادیول، ټول جوړښتي مباحث لکه، د بستونو د کموالي او زیاتوالي په اړه د نظر څرګندول، د ملکي خدمتونو د تشکیلاتو د اصلاح ریاست مسؤولینو موافقه یا نه موافقه د ادارو د بشري سرچینو برخې سره په انلاین ډول شونې کوي.

د انساني سرچینو د اطلاعاتو  مدیریت په سیستم کې د مدیریت تشکیل، د سازماني دندو ټول تعریفونه له شرحو او مشخصاتو سره را نغاړي.

د تشکیل مادیول د خوندیځ برخه، ادارې د دې جوګه کوي څو د تېرو کلونو له تشکیلاتو څخه د شننې او ارزونې وړ منظمه تاریخچه ولري. د ادارې له یوې برخې بلې ته د بست انتقال، یا له یوې ادارې بلې ته د بست انتقال هم د دغه سیستم له لارې شوني دي.

د انساني سرچینو د اطلاعاتو د مدیریت  سیستم (HRMIS)  د تشکیل، بایو متریک اطلاعاتو باندې سمبال بیوګرافي، سوانحو، حاضرۍ او معاشاتو لرونکي مادیولونه دي. دغه مادیولونه، اطلاعاتو ته د ننه کېدو او یاهم د اطلاعاتو بیا کتنې، داشبورډ، معلوماتو فلتر او راپور جوړولو برخې لري. ټاکل شوې چې د قرار دادي کار کوونکو ، د اجرااتو ارزونې او ظرفیت لوړولو مادیولونه راتلونکي کال کې په دغه سیستم کې شامل شي.

د تشکیل له مادیول څخه کار اخیستل، د ملکي خدمتونو په ادارو کې د انساني سرچینو مدیریت د اطلاعاتو سیستم د عملي کولو لومړنی پړاو دی.