د تعییناتو په کړنلاره بیا کتنه کېږي

د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمېسیون د تعییناتو کړنلارې تعدیل په موخه، د ملکي خدمتونو بشري سرچینو رییسانو په ګډون د نظر غوښتنې غونډه وکړه.

د تعییناتو په کړنلاره کې نوي تعدیلات به د لوړ رتبه، منځنۍ کچې مدیریت او ورودي کچې بستونو د ګومارنې په پروسوکې، د شفافیت تامین، کیفیت، سرعت او دقت په موخه رامنځ ته شي.

د ملکي خدمتونو لوړ رتبه بستونو د تعییناتو په کړنلاره کې پېشنهادي تعدیلات، څلورمه ماده (د ګومارنې اصول)، پېنځمه ماده (د ملکي خدمتونو بستونو غوښتونکو دیتابیس جوړول) اتم ـ ۱۱ موادو (د بشري سرچینو پلان ګذاري)، له ۲۶ تر ۳۰ موادو (د لومړي بست ګومارنې شیوه)، ۳۲ماده (د شارت لیست له امله شکایتونو څېړل او ۳۴ ماده (متفرقه احکام) رانغاړي.

دغه راز د ملکي خدمتونو منځنۍ او ورودي کچې بستونو تعییناتو په کړنلاره کې پېشنهادي تعدیلات، پېنځمه ماده (د ګومارنې اصول) ۱۸ماده (ازموینې پړاو) ۱۹ ماده (ازموینو پوښتنو طراحي) او ۲۲ ـ۲۴ موادو ( د ګومارنې له پروسې څارنه) پکې شامله ده.