د تېرې یوې میاشتې په ترڅ کې د شکایتونو څېړلو بورډ یو زر او ۲۶ شکایتونه څېړلي دي

د تېرې یوې میاشتې په ترڅ کې د شکایتونو څېړلو بورډ، یوزر او ۲۶ شکایتونه څېړلي دي. له دې جملې ۸۴۷ شکایتونه رد، ۱۲۳تایید، ۴۲ ساتل شوي، اته شکایتونه د بیا اعلان او دوه د بیا ازموینې لامل شوي دي. دغه راز، په څلورو شکایتونو کې نور موارد شامل دي.

همدا شان د تېرې یوې میاشتې په ترڅ کې،  د شکایتونو څېړلو بورډ کې د ملکي خدمتونو ادارو په اړه ۹۲۶ شکایتونه ثبت شوي دي: له دې جملې ۸۱۴ شکایتونه د نه شارت لیست، ۷۳ د ازموینې پایلې په اړه د نه قناعت، ۲۲ د غیر قانوني تبدیلۍ، نهه د بست اعلان، نهه د معاشاتو نه اعادې، اته د نه مقررۍ، اته د ازموینې نه اخیستو، اووه د منفکۍ، پېنځه د کلنۍ ارزونې په اړه د نه قناعت، درې د نه لېږد، دوه د کارکوونکي نا څرګند برخلیک او دوه د ازموینې پروسې نه شفافیت په  اړه وو.