د عدلیې په وزارت کې د کار کوونکو د معلوماتو ثبت او بایو متریک بهیر پيل شو

د عدلیې په وزارت کې د بشري سر چینو د معلوماتو مدیریت په سیستم (HRMIS) کې د دغه وزارت د کارکوونکو د معلوماتو د ثبت او بایو متریک بهیر نن په رسمي ډول د دغه وزارت  وزیر عبدالبصیر انور د معلوماتو له ثبت سره پيل شو.

د عدلیې وزارت په تشکیل کې ۳۰۶۵ بستونه دي چې ۸۵۰ بستونه یې مرکزي او ۲۲۱۵ یې ولایتي دي.د مګړۍ د دغه وزارت د کار کوونکو شمېر ۲۰۱۹ تنه دي.

د انساني سرچینو د معلوماتو د مدیریت نوی سیستم، مرکزي انلاین سیستم دی او د معلوماتو د خوندیتوب لپاره یې له نوې ټکنالوژۍ څخه کاراخیستل شوی. د انساني سرچینو د معلوماتو د مدیریت سیستم، له نورو دولتي سیستمونو لکه د مالیې وزارت د تنخوا ګانو د ورکړې، د برښنايي تذکرو او تقاعد له سیستمونو سره د نښلولو او معلوماتو د تبادلې وړتیاوې لري.

د ملکي خدمتونو د انساني سرچینو د معلوماتو ثبت او بایو متریک بهیر، تراوسه د مرکز په کچه په پنځلسو دولتي ادارو او د ننګرهار، کونړ او لغمان ولایتونو په ټولو دویمو واحدونو کې بشپړ شوی.