د لوړ رتبه بستونو غوښتونکي هممهاله نشي کولای څو بستونو ته غوښتنلیکونه وړاندې کړي

د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمېسیون د کمېشنرانو بورډ د نوې مصوبې له مخې، هغه غوښتونکی چې د ملکي خدمتونو یوه لوړ رتبه بست ته غوښتنلیک وړاندې کوي، ۴۵ ورځو پورې نشي کولای د ملکي خدمتونو بل بست ته غوښتنلیک وړاندې کړي.

یاد دښت: د ملکي خدمتونو لوړ رتبه بستونو د الکترونیکي ګومارنې سیستم، د تکراري کاروونکو حسابونو د تشخیص او پېژندنې وړتیا لري. پخوا انعطاف پذیري موجوده وه چې د تکراري کاروونکو حسابونه به د غوښتونکو په غوښتنه غیر فعال کېدل، خو له دې وروسته،  هغه غوښتونکی چې د ملکي خدمتونو څو لوړ رتبه بستونو لپاره تکراري کاروونکي حسابونه جوړوي، درې میاشتو لپاره د ملکي خدمتونو بستونو ته د غوښتنلیک له وړاندې کولو محرومېږي. که چېرې یو غوښتونکی دویم ځل لپاره د تکراري کاروونکي حساب په جوړولو لاس پورې کړي، شپږومیاشتو لپاره د ملکي خدمتونو لوړ رتبه بستونو ته د غوښتنلیک له وړاندې کولو محرومېږي.