د ملکي خدمتونو ادارې عمومي رياست

پېژندنه

د ملکي خدمتونو ادارې عمومي رياست، د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمېسيون له مهمو څانګو څخه ګڼل کېږي چې شپږ رياستونه او يو خپلواک امريت لري. دا اداره په افغانستان کې د ملکي خدمتونو د کاري وضعيت د ښه والي په برخه کې فعاليت کوي.
د اصلاحاتو رامنځته کول، د کاري چلند يا پروسې ساده کول، د تقنيني او پاليسيو له مجراوو د ملکي خدمتونو مامورينو د کاري ژوند د کچې ښه کول، د رياستونو، بشري سرچينو امريتونو، وزارتونو او خپلواکو ادارو د کاري ظرفيت لوړول، د وزارتونو او ادارو په کاري او تشکيلاتي پروسو کې د همغږۍ او يو رنګ والي رامنځته کول، د مامورينو په کاري ژوند کې د جنسيتي مساواتو لپاره کوښښ، د ملکي خدمتونو او بشري سرچينو د کارکوونکو لپاره د معلوماتي سيسټمونو يو رنګي؛ ددغې ادارې دندې او مسووليتونه ګڼل کېږي.
د غوره حکومتوالۍ په چوکاټ کې د ملکي خدمتونو د يوې قانون لرونکې، غير سياسي، با ثباته او حساب ورکوونکې ادارې جوړول چې د بنسټيزو خدمتونو د وړاندې کولو او عامه سرچينو څخه د موثرې او سالمې ګټې اخيستنې توان ولري او همدارنګه د عوايدو ډېرول او د هېواد د اقتصادي او ټولنيزې پراختيا لپاره د خصوصي برخې له پراختيا ملاتړ هم د دې رياست د لرليد له زمرې(د مسووليت اړونده برخه) شمېرل کېږي.

موخې

• د ملکي خدمتونو عمومي رياست اړوندو برخو ته د ستراتيژيو، تګلارو او قوانينو طرحه او پلي کول.
• د عمومي رياست د اړوندو ادارو د اړتياوو پر بنسټ د مصرفي بوديجې ترتيب او تنظيم او د ملکي خدمتونو په ټولو برخو کې د ترتيب شوې بوديجې پر لګښت څارنه.
• د ملکي خدمتونو کارکوونکو اړوندو ذاتي چارو ته رسېدنه او د اړوندو ادارو له لارې يې د قانون د حکمونو په حدود کې پلي کول.
• د نوو پروسيجرونو چمتو کول.
• په وزارتونو او خپلواکو دولتي ادارو کې د ملکي خدمتونو کارکوونکو د قانون پر بنسټ ، د رتبو او تنخواوو د نوي سيسټم عملي کول.
• په ټولو وزارتونو او خپلواکو دولتي ادارو کې د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د ډيټابيس ترتيب او چمتو کول.
• د قوانينو د حکمونو، نافذه مقرراتو او نړيوالو تړونونو رعايت او د ملکي خدمتونو په اړه له نړيوالو منل شوو اصولو او تجربو څخه ګټه اخيستنه.
• د وزارتونو او خپلواکو دولتي ادارو د منظورو تشکيلاتو او ملکي خدمتونو د کارکوونکو په اړه د شمېرو او ارقامو راټولول او څېړنه.
• د بشري سرچينو، په وزارتونو او خپلواکو دولتي ادارو کې د اصلاحاتو د تطبيق واحدونو د کارکوونکو د ظرفيت لوړولو په موخه د کړنلارو وضعه کول.
• د بشري سرچينو د چارو اړوندو مقررو د احکامو د غوره تطبيق په موخه د وزارتونو او دولتي ادارو د کړنلارو او لارښوونو د پلي کولو لپاره د مقرراتو طرحه، د لايحو او کړنلارو تصويبول.