د ولايتي چارو عمومي رياست

پېژندنه

د ولايتي چارو رياست، په ١٣٨٣ لمريز کال کې د دارالانشاء عمومي رياست او په ١٣٨٧ کال کې د کمېسيون د ملکي خدمتونو ادارې عمومي رياست په اډانه کې په محدود تشکيل سره په اوو ساحوي زونونو(بلخ، کندوز، کابل، ننګرهار، کندهار، پکتيا او هرات) کې ددې لپاره رامنځته شو چې د هېواد په ٣٤ ولايتونو کې د دويمو او  درېيمو واحدونو په کچه د ملکي خدمتونو د پاليسيو پر پلي کېدو څارنه وکړي.

په ١٣٩٠ کال کې يې د ولايتونو چارو عمومي رياست ته ارتقا وکړه او تشکيل يې په ٢٧ ولايتونو کې د ولايتونو امريتونو په جوړېدو سره په ټوليز ډول ٢٩٠ بستونو ته پراختيا ومونده.

شاليد

د ولايتونو د چارو عمومي رياست، په ١٣٩٣ لمريز کال کې د ملکي خدمتونو د ځايي ادارو او ولايتونو د مهمو اړتياوو پر بنسټ ددې لپاره رامنځته شوى چې د محلاتو په کچه د اصلاحاتو پلي کېدو لپاره مشرتابه او د عامه ادارې د پروګرامونو د موخو پر پلي کېدو څار وکړي، د ملکي خدمتونو کړنلارې پلې کړي، په ملي او نړيواله کچه د وزارتونو، خپلواکو ادارو او نورو ارګانونو ترمنح همغږي او اړيکې جوړې کړي.

ټوليزه موخه

د ملکي خدمتونو د ځايي ادارو د سيسټم د ښه کولو لپاره د عامه ادارې د اصلاح د پروګرامونو د پلي کېدو مشرتابه، مديريت، تطبيق، څارنه او کنټرول. د وزارتونو او خپلواکو دولتي ادارو په دويمو او درېيمو واحدوتونو کې د ادارې له ستراتيژيکو موخو سره سم د غوره او اغېزناکو خدمتونو وړاندې کول.

مشخصې موخې
  • د ولايتونو او ولسواليو په کچه د غوره خدمتونو د وړاندې کولو لپاره د عامه ادارې د اصلاح پروګرام تطبيق او پراختيا.
  • د ولايتونو په کچه د عامه ادارې د اصلاح د موثريت لوړلو لپاره د ملاتړو پرګرامونو طرحه او پلي کول.
  • د ولايتونو په کچه د ساحوي دفترونو او ولايتي کمېسيون د فعاليتونو مشري، انسجام او څارنه.
  • د ولايتونو په کچه د ملکي خدمتونو د پاليسيو څارنه او پلي کول.
  • د غوره خدمتونو د وړاندې کولو لپاره د کمېسيون د کاري شريکانو(وزارتونه، خپلواکې ادارې، دويم او درېيم واحدونه، مدني ټولنه، ولايتي شوراګانې، ملي او نړيوال ملاتړکوونکي.) سره د عامه ادارې د اصلاح پروګرمونو انسجام او همغږي.
  • د ولايتي ښوونيز مرکزونو له لارې د ملکي خدمتونو د ځايي ادارې د مامورينو د ظرفيت لوړول.