د کابل ښارد ملکي خدمتونو د بستونواو ښوونکو د اسنادو په اړه اطلاعیه

هغه نوماندان چې د کابل ولایت د ښوونکو او ملکي خدمتونو د پنځم اوشپږم بستونو په ازموینه کې بریالي شوي، د سندونو د ارزونې په موخه دې، د نومونو د لومړي توري له مخې تشریف راوړي.

شنبه ( دوږي ۱۷) او دوشنبه (د وږي ۱۹ )ــ د نوم لومړي توري: آ، ا، ب، ت،ث،ج

سه شنبه (د وږي ۲۰) ـ د نوم لومړي توري: ح،خ،د،ذ

چهارشنبې(د وږي ۲۱) ـ د نوم لومړي توري: ر،ز، س

شنبه ( د وږي۲۴) ـ د نوم لومړي: ش، ص،ض

یکشنبې(د وږي ۲۵)ـ د نوم لومړي توري: ط،ظ،ع،غ

دوشنبې(د وږي ۲۶) ـ د نوم لومړي توري: ف،ق،ک، ګ

سې شنبې: ( د وږي ۲۷ ) او چهارشنبې ( د وږي ۲۸ ) د نوم لومړي توري: ل،م

شنبه: ( د وږي ۳۱) ـ د نوم لومړي توري: ن،و

یکشنبې ( دتلې ۱ ) د نوم لومړي توري: پ، چ،ی

لازم سندونه او مدارک: تذکره ( اصلي او کاپي) تحصیلي سند( اصلي اوکاپي)

د سندونواو مدارکو د سپارلو ځای: د ملکي خدمتونو انستیتوت، سیلو د افشارو سړک

نوماندان باید  د کارت شمېره یا ( ID ) نمبرپه یاد ولري.