د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت شل تش بستونه ازادې سیالۍ ته وړاندې کړي

د سرحدونو او قبایلو چارو  وزارت د دریمې او څلورمې رتبې مرکزي او ولایتي ۲۰ تش بستونه ازادې سیالۍ ته وړاندې کړي.

مینه وال کولی شي چې سر له نن څخه په حضوري ډول غوښتنې وړاندې کړي.

د بستونو لینک:http://mobta.gov.af/fa/jobs

د غوښتنلیک فورم:https://bit.ly/2NMBbZk