د ګومارنو ازموینو د مطالعې سرچینې

د ازموینې د منځپانګې جوړولو او څېړنو مرکز، د الکترونیکي ګومارنې ازموینو  د کارونې لپاره له ۲۰ زرو زیاتې پوښتنې جوړې کړې دي. دغه پوښتنې، د عامه ادارې او د کار بازار واقعیتونو په پام کې نیولو سره، د څېړونکو او کارشناسانو لخوا جوړې شوې دي.

د ازموینو پوښتنې داسې طرحه شوې دي چې له مخې یې، د ملکي خدمتونو بستونو د نوماندانو مسلکي او حمایتي وړتیاوې پکې وارزول  شي.

پوښتنې د معتبره او علمي سرچینو له مخې، له ارتباطي ټکنالوژۍ لرې، په قرنطین شوي چاپېریال کې طرحه شوې دي.

له هغه ځایه چې په ملکي خدمتونو کې د کار داوطلبان تل پوښتي چې د ګومارنې په  سیالیو کې د چمتوالي لپاره څه مطالعه کړي؛ موږ د مطالعې سرچینې معتبره نوملړ وړاندې کوو. نورې هغه سرچینې او مراجع چې د ویبپاڼو لخوا معرفي کېږي او یا هم هغه چاپي منځپانګې چې «د اداري اصلاحاتو د ازموینو پوښتنو» په نوم بازار کې پلورل کېږي، ناسم او د اعتبار وړ نه دي.

-لومړی او دویم بستونو د مطالعې سرچینې

-درېیم تر شپږم بستونو د مطالعې سرچینې