د شکايتونو د څېړلو بورډ

شاليد او د دندو لايحه

د شکايتونو د څېړنې بورډ، هغه يواځنۍ مرجع ده چې د هېواد په کچه د ملکي خدمتونو د کارکوونکو شکايتونه څېړي او د بن د هوکړو پر بنسټ جوړه شوې او په ١٣٨٣ کال کې يې په عملي ډول فعاليت پيل کړى. د بورډ موخه داده چې د ملکي خدمتونو په اداره کې د داوطلب د مقرري، مامورينو اوقرار دادي کارکوونکو حقوق تامين کړي.

د بورډ ليدلورى، د ملکي خدمتونو اداره کې د عدالت تامين دى. بورډ خپلې دندې د ملکي خدمتونو د کارکوونکو قانون د ٢٨ مادې پر بنسټ تر سره کوي او کوښښ کوي چې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمېسيون ستراتيژي پلې کړي.

 

 لاسته راوړنې

د ملکي خدمتونو د شکايتونو څېړنې بورډ خپل کار په ١٣٨٣ کال کې په رسمي ډول پيل کړى دى. دغه بورډ توانېدلى چې په ١٣٨٣ کال کې ١١٩، په ١٣٨٤ کال کې ٢٦٤، په ١٣٨٥ کال کې ٣٣٠، په ١٣٨٦کال کې ٤١٢، په ١٣٨٧ کال کې ٤٣٨، په ١٣٨٨ کال کې ٣٢٥، په ١٣٨٩ کال کې ٤٥٤، په ١٣٩٠ کال کې ٥٢٠، په ١٣٩١ کال کې ٨٧٢، په ١٣٩٢کال کې ٩٢٩، په ١٣٩٣کال کې ٩٥٤، په ١٣٩٤ کال کې ١١١٥، په ١٣٩٥ کال کې ٣٤٢٨ او د روان کال تر لومړۍ دويمې ربعې پورې ١٠٣٨شکايتونه ثبت او وڅېړي.

په ټوليز ډول له ١٣٨٣ کال نه د ١٣٩٦ کال تر لومړۍ ربعې پورې ټول ١١١٩٨شکايتونه کېږي.

 

راتلونکي پروژې او پروګرامونه

بورډ په پام کې لري چې په راتلونکي کې د ملکي خدمتونو ادارو چارواکو او شکايت کوونکو د خوښۍ او کارونو د اسانتيا لپاره د مرکزي ډېټابيس سيسټم هم جوړ کړي او د سيسټم په الکترونيکي (برېښنايي) کېدو سره په خپل وخت د شکايتونو تر لاسه کولو او څېړلو لپاره اسانتياوې رامنځته کړي او دندې په کم وخت او بشپړ دقت سره تر سره کړي.

د شکایتونو څېړلو بورډ سره اړیکه

ایمیل:appealsboard@iarcsc.gov.af       تلفون: ۰۷۹۵۴۱۴۲۷۶

 

د شکایتونو ثبت او څېړلو چاره (طریقه)