شکایتونو څېړلو بهیر ګړندي کولو لپاره، له اووو ادارو سره د همغږي غونډې جوړې شوې

د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمېسیون د شکایتونو څېړلو بورډ مصوبو د تطبیق او شکایت شویو ادارو څخه د سندونو غوښتنې بهیر ګړندي کولو لپاره، له وزارتونو او دولتي ادارو سره د همغږۍ اووه غونډې جوړې کړې.

په دغو غونډو کې د عدلیې وزارت د مصوبو نه تطبیق په ۱۱ مواردو او سندونو مطالبې ۱۴مواردو، د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مصوبو نه تطبیق په ۱۲ مواردو او سندونو مطالبې درې مواردو، د ترانسپورټ وزارت د مصوبو نه تطبیق په ۱۱ مواردو او سندونو مطالبې ۲مواردو، د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مصوبو نه تطبیق په ۱۱ مواردو او سندونو مطالبې ۱ مورد، د کورنیو چارو وزارت د مصوبو نه تطبیق درې مواردو او سندونو مطالبې دوه مواردو، د اوبو تنظیم ملي ادارې د مصوبو نه تطبیق په دوه موارده او سندونو مطالبې ۱۰ موارده  او د طبي عالي شورا د یوه  مورد مصوبې نه تطبیق په اړه بحث وشو.

د جمهوري ریاست د ۵۹ شمېرې حکم له مخې، وزارتونه او دولتي ادارې مکلف دي، چې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمېسیون شکایتونو څېړل بورډ ټولې مصوبې د زیات نه زیات یوې اوونۍ په ترڅ کې تطبیق کړي.