په څلورو ادارو کې د ملکي خدمتونو کار کوونکو د معلوماتو ثبت او بایو متریک بهیر پيل شو

د عامې روغتیا، اطلاعاتو او فرهنګ، پارلماني چاروکې د دولت وزارتونو او د ټاکنو خپلواک کمېسیون د بشري سر چینو د معلوماتو مدیریت په سیستم (HRMIS) کې د کارکوونکو د معلوماتو د ثبت او بایو متریک بهیر پيل شو.

د عامې روغتیا وزارت ۱۴۳۱۸ بستونه، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ۲۲۰۳ بستونه، په پارلماني چارو کې د دولت وزارت ۳۳۲ بستونه او د ټاکنو خپلواک کمېسیون ۴۶۵ بستونه په خپلو تشکیلاتو کې لري.

دمګړۍ د عامې روغتیا په وزارت کې ۱۳۳۴۹ تنه، د اطلاعاتو او فرهنګ په وزارت کې ۲۲۰۳ تنه، په پارلماني چارو کې د د ولت په وزارت کې ۳۲۱تنه  او د ټاکنو په خپلواک کمېسیون کې ۳۶۶تنه په کار بوخت دي.

د مرکز په کچه، د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د معلوماتو ثبت او بایو متریک بهیر تراوسه په ۱۷ وزارتونو او دولتي ادارو کې بشپړ شوی.