په کمېسیون کې اطلاعاتو ته د لاس رسي حق په اړه د پوهاوي پروګرام جوړ شو

اطلاعاتو ته د لاس رسي کمېسیون په همکارۍ، اطلاعاتو ته د لاس رسي حق په اړه د پوهاوي پروګرام، د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو په خپلواک کمېسیون کې جوړ شو.

په دغه پروګرام کې، اطلاعاتو ته د لاس رسي او اهمیت، د اطلاعاتو د خپرولو او وړاندې کولو په برخه کې د ادارو د دندو او مکلفیتونو، اطلاعاتو ته د لاس رسي د ډول، د اطلاعاتو وړاندې کولو میعاد، د اطلاعاتو وړاندې کولو چارو او په وزارتونو او ادارو کې د اطلاع رسولو مراجعو د کړنو په اړه بحث وشو.

اطلاعاتو ته د لاس رسي قانون چې د اساسي قانون د پنځوسمې مادې له مخې طرحه او تصویب شوی دی، دولتي بنسټونه مکلف کوي څو په ټاکلي وخت اطلاعات د غوښتونکو په واک کې ورکړي.