ښځینه مدیرانو لوړولو پروګرام ورودي ازموینې سرچینې

له «منځنۍ کچې رهبرۍ کچې ته، د ښځینه مدیرانو لوړولو پروګرام» غوښتونکو ته اعلامېږي چې د دغه پروګرام ورودي ازموینې ته د چمتوالي لپاره، د لاندې سرچینو مطالعه اړینه ده: