کلنی راپور

د خپرېدو نېټه: ۱۳۹۸ د کب ۲۷

          د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمېسیون د ۱۳۹۸کال د فعالیتونو رپوټ

د PDF نسخې دانلوډ

د خپرېدو نېټه: ۱۳۹۸ د وری ۱۳

          د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمېسیون د ۱۳۹۷ کال د فعالیتونو رپوټ

د PDF نسخې دانلوډ

 

د خپرېدو نېټه: ۱۳۹۷ د چنګاښ ۲۶

          د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمېسیون د ۱۳۹۶ کال د فعالیتونو رپوټ

د PDF نسخې دانلوډ