عالیه یلماز

د شکايتونو د څېړلو بورډ کمېشنر

بريالى هلمند

د تعیینات بورډ کمېشنر

روح الله امين

د شکايتونو د څېړلو بورډ رییس

نجيب الله امين

د تعیینات بورډ رییس

ميوند رهياب

د تعیینات بورډ کمېشنر

مقدسه يورش

د تعیینات بورډ کمېشنر

سيد حشمت الله هاشمي

د تعييناتو بورډ کمېشنر

سيداحمد راتب مظفري

د شکايتونو د څېړلو بورډ کمېشنر