سلما پوپلزی

د تعییناتو بورډ کمېشنره

عالیه یلماز

د تعییناتو بورډ کمېشنره

سيداحمد راتب مظفري

د تعیناتو بورډ کمېشنر

بريالى هلمند

د شکایتونو د څېړلو بورډ کمېشنر

ګیسو یاري

د شکایتونو د څېړلو بورډ کمېشنره

ميوند رهياب

د شکایتونو د څېړلو بورډ کمېشنر

سيد حشمت الله هاشمي

د تعييناتو بورډ کمېشنر