سلما پوپلزی

د شکایتونو څېړلو بورډ کمېشنره

عالیه یلماز

د تعیناتو بورډ کمېشنر

نجيب الله امين

د تعییناتو بورډ کمېشنر

سيداحمد راتب مظفري

د شکايتونو د څېړلو بورډ رییس

بريالى هلمند

د تعییناتو بورډ رییس

ګیسو یاري

د شکایتونو د څېړلو بورډ کمېشنره

ميوند رهياب

د تعییناتو بورډ کمېشنر

سيد حشمت الله هاشمي

د تعييناتو بورډ کمېشنر