د ازموینو مرکز کارپوه

  د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کميسيون کار اهل کارته د سپارلو په موخه، چې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د لوړو موخو د پلي کولو ښکارندويي کوي، د بشپړې ملکي خدمتونو ادارې جوړولو لپاره د تېرو اعلانونو په دوام سره لاندینی بست د غوره، ښو او وړو […]

د ویبپاڼې مسئول

    د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کميسيون کار اهل کارته د سپارلو په موخه، چې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د لوړو موخو د پلي کولو ښکارندويي کوي، د بشپړې ملکي خدمتونو ادارې جوړولو لپاره د تېرو اعلانونو په دوام سره لاندینی بست د غوره، ښو او […]

د ګمارنې کار پوه

    د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کميسيون کار اهل کارته د سپارلو په موخه، چې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د لوړو موخو د پلي کولو ښکارندويي کوي، د بشپړې ملکي خدمتونو ادارې جوړولو لپاره د تېرو اعلانونو په دوام سره لاندینی بست د غوره، ښو او […]

د بورډ په مصوباتو د بیاکتنې پلي کولو د څارنې آمر

  د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کميسيون کار اهل کارته د سپارلو په موخه، چې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د لوړو موخو د پلي کولو ښکارندويي کوي، د بشپړې ملکي خدمتونو ادارې جوړولو لپاره د تېرو اعلانونو په دوام سره لاندینی بست د غوره، ښو او وړو […]

د څېړنې آمر

  د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کميسيون کار اهل کارته د سپارلو په موخه، چې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د لوړو موخو د پلي کولو ښکارندويي کوي، د بشپړې ملکي خدمتونو ادارې جوړولو لپاره د تېرو اعلانونو په دوام سره لاندینی بست د غوره، ښو او وړو […]

د اصلاحاتو پلي کولوڅخه د څارنې او ارزونې ریاست

  د ملکی خدمتونو تعییناتو بورډ د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون دویمه رتبه (۱بست) د وړ کارکوونکو  د ګومارنې په موخه، د آزادې سیالۍ له لارې اعلان ته سپاري. وړغوښتونکي کولی شي چې، خپل غوښتنلیکونه په انلاین ډول  د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمېسیون وېبپاڼې […]

په ملکي خدمتونو کې له ښځو د ملاتړ ریاست

  د ملکی خدمتونو تعییناتو بورډ د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون دویمه رتبه (۱بست) د وړ کارکوونکو  د ګومارنې په موخه، د آزادې سیالۍ له لارې اعلان ته سپاري. وړغوښتونکي کولی شي چې، خپل غوښتنلیکونه په انلاین ډول  د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمېسیون وېبپاڼې […]

د آزموینې منځپانګې د تحقیق اوتدوین کارپوه ( ملاتړې وړتیاوې)

    د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کميسيون کار اهل کارته د سپارلو په موخه، چې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د لوړو موخو د پلي کولو ښکارندويي کوي، د بشپړې ملکي خدمتونو ادارې جوړولو لپاره د تېرو اعلانونو په دوام سره لاندینی بست د غوره، ښو او […]

د برېښنایي ازموینې سیسټم کارپوه

    د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کميسيون کار اهل کارته د سپارلو په موخه، چې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د لوړو موخو د پلي کولو ښکارندويي کوي، د بشپړې ملکي خدمتونو ادارې جوړولو لپاره د تېرو اعلانونو په دوام سره لاندینی بست د غوره، ښو او […]

د آزموینې منځپانګې د تحقیق اوتدوین کارپوه ( تخصصی وړتیاوې)

    د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کميسيون کار اهل کارته د سپارلو په موخه، چې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د لوړو موخو د پلي کولو ښکارندويي کوي، د بشپړې ملکي خدمتونو ادارې جوړولو لپاره د تېرو اعلانونو په دوام سره لاندینی بست د غوره، ښو او […]