د اداري ستاژ پروګرام د ازموینې پایلې اعلان شوې

د اداري ستاژ پروګرام د ازموینې پایلې، د ښځو او نارینه وو د نوملړ له تفکیک سره اعلان شوې. د ۱۰۲۴ داوطلبانوله ډلې، ۱۳۶ تنه د لوړو نمرو په ترلاسه کولو سره، دغه پروګرام ته بریالي شول. د نارینه داوطلبانو پایلې: https://iarcsc.gov.af/pa/men/ د ښځینه داوطلبانو پایلې: https://iarcsc.gov.af/pa/women/ بریالي داوطلبان مکلف […]