د شکایتونو بهیر ګړندي کولو لپاره، له نهو ادارو سره د همغږۍ غونډې جوړې شوې

د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمېسیون د شکایتونو څېړلو بهیر ګړندي کولو او د بورډ د مصوبو عملي کولو د څارنې په موخه، له نهو وزارتونو/ دولتي ادارو سره د همغږۍ غونډې وکړې.

په دغو غونډو کې د پوهنې وزارت د اسنادو مطالبې ۶۸ مورده او د مصوبو نه تطبیق ۶۷ مورده، د سیمه ییزو ارګانونو ادارې د اسنادو مطالبې ۶۸ مورده او مصوبو نه تطبیق ۳۹، د تخنیکي او مسلکي تعلیماتو ادارې د اسنادو مطالبې ۲۰ مورده او مصوبو د نه تطبیق ۲۰ مورده، د کلیو پراختیا او بیا رغاونې وزارت د اسنادو مطالبې ۱۰ مورده او مصوبو نه تطبیق ۱۶ مورده، د ښار جوړولو او ځمکو وزارت د اسنادو مطالبې ۱۶ مورده او مصوبو نه تطبیق څلور مورده، د ټاکنو خپلواک کمېسیون د مصوبو نه تطبیق ۱۲ مورده، د کانونو او پټرولیم وزارت د مصوبو نه تطبیق شپږ مورده، د قبایلو او سرحدونو چارو وزارت د اسنادو مطالبې دوه مورده او مصوبو نه تطبیق درې مورده او د ښځو چارو وزارت د اسنادو مطالبې یو مورد او مصوبو نه تطبیق درې مواردو باندې بحث وشو.

د ملکي خدمتونو قانون ۱۹ مادې شپږمې فقرې او د جمهوري ریاست ۵۹ شمېرې حکم له مخې، وزارتونه او دولتي ادارې مکلف دي چې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمېسیون شکایتونو څېړلو بورډ ټولې مصوبې، حد اکثر د یوې اونۍ په ترڅ کې تطبیق کړي.