د افغانستان د ملکي خدمتونو د تقنيني اسنادو نوملړ

قوانین:

د افغانستان اساسي قانون

د کار قانون

د ملکي خدمتونو قانون

د ملکي خدمتونو د کارکوونکو قانون

د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د قانون تعدیل

د دیپلوماتیکو او قونسلی کارکوونکو قانون

 

مقررې:

د ملکي خدمتونو د کارکونکو د تعییناتو کنلاره

د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د ذاتي چارو مقرره

د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د تقاعد د حقوقو د تنظیم مقرره

د ملکي خدمتونو د کارکونکو د تقاعد د حقوقو د تنظیم د مقررې د ځینو موادو تعدیل او الغاء

د ملکي خدمتونو د مامورینو د سلوک د ډول مقرره

د ملکي خدمتونو د بستونو د تنظیم مقرره

د افغانستان په ادارو کې د بهرنیو اتباعو د استخدام مقرره

د کرايې، سفريې او جیب خرڅ د چارو د تنظیم مقرره

په بهر کې د بورسونو او زدکړو (تحصیلاتو) مقرره

د کارکوونکو د اضافه کاری د چارو د تنظیم مقرره

د بالمقطع کار مقرره

 

کړنلارې:

د ملکي خدمتونو د مأمورین د اجرااتو د ارزونې د نمرې د ورکړې لارښود

د ملکي خدمتونو د مأمورینو د اجرااتو ارزونې کړنلاره

د ملکي خدمتونو په ادارو کې د (کوید ۱۹) کرونا ناروغۍ د خپرېدو مخنیوي په موخه، د کاري رژیم د تنظیم کړنلاره

د ملکي خدمتونو  په ادارو کې د (کووید۱۹) کرونا ناروغۍ خپرېدو د مخنیوي په موخه، د کاري رژیم تنظیم کړنلارې (۱) شمېره ضمیمه

د اداري مراسلاتو پښتو لارښود

د ملکي خدمتونو کارکوونکو شکايتونو ته د رسېدو کړنلاره

د والي د مرستيالانو او ولسوالانو د ګومارنې او کړنو د ارزونې کړنلاره

د سيمه ييزو دفترونو د کړنو د ارزونې ځانګړې کړنلاره

د ښوونکو، استادانو، د ښوونځيو، مدرسو، د ښوونکي د روزنې موسسات، ښوونځي، تخنکي-مسلکي او حياتي سواد مدرسينو د قدم او بست لوړونې د شرايطو د تنظيم کړنلاره

د سوداګرۍ او صنايعو وزارت د اتشو د ځانګړې ډله ييزې ازموينې لارښوود

د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د تعییناتو کړنلاره

 

پالیسي:

په ملکي خدمتونو کې د ښځو ګډون د ډیروالي پالیسي