شماره نام کتاب نام نویسنده نام مترجم جلد سال طبع محل طبع چاپ
۱ د نړی سیاسی تاریخ سید عبدالحکیم حکمت لومری ټوک ۱۳۹۶ ننگرهار چهارم
۲ ځو فلسفي او ادبي لیکنې استاد بهاء الدین مجروح د بیلابیلو لیکنو ټولګه اول ۱۳۹۵ پوهنتون کابل
۳ مبادی حقوق سید عبدالحکیم حکمت ۱ جلد ۱۳۹۷ ننگرهار نهم
۴ مقایسوی اساسی حقوق سید عبدالحکیم حکمت ۱ جلد ۱۳۹۶ ننگرهار دریم
۵ افغانستان د دیموکراسی او جمهوریت په کلونو کي   ۱۹۶۳-۱۹۷۸ عبدالغفار فراهی زر ټوګه ۲۰۰۳ پیښور دریم
۶ د بحران مدیریت برایان تریسي هجرت الله اختیار ۱ جلد جلال آباد لومړی
۷ مدیریت جامع منابع آبی افغانستان انجنیر سلطان محمود محمودی لعل محمد دوراندیش جلد اول ۱۳۹۶ کابل
۸ مدیریت جامع منابع آبی در حوزه های آبریز افغانستان انجنیر سلطان محمود محمودی لعل محمد دوراندیش جلد دوم ۱۳۹۶ کابل
۹ مدیریت آب در آمو دریا انجنیر محمد سالم اکبر ۵۰۰ جلد ۱۳۹۴ کابل اول
۱۰ جغرافیای آب در تخار انجنیر محمد سالم اکبر ۵۰۰ جلد ۱۳۹۵ کابل اول
۱۱ شیوه مدیریت آب در کانال شاه روان انجنیر محمد سالم اکبر ۵۰۰ جلد ۱۳۹۵ کابل اول
۱۲ مقدمه علم حقوق داکتر حسن ره بیک ۱ جلد ۱۳۹۵ چهاردهم
۱۳ مسولیت مدنی دکتر نصرالله قهرمانی ۱ جلد ۱۳۸۴ دوم
۱۴ تحولات حقوق اداری اروپا داکتر جواد محمودی ۱ جلد ۱۳۹۳ اول
۱۵ اصول تنظیم قراردادهای پیمانکاری منصور اباذری فومشی ۱ جلد ۱۳۹۴ چهارم
۱۶ حقوق معاهدات بین المللی داکتر رضا موسی زاده ۱ جلد ۱۳۹۶ چهارم
۱۷ دادگاه های اختصاصی اداری دکتر مهدی هداواند ومسلم آقایی طوق ۱ جلد ۱۳۸۹ اول
۱۸ آیین دادرسی کیفری مواد مخدر علی اکبر باسری ۱ جلد ۱۳۹۰ دوم
۱۹ حقوق خانواده داکتر اسدالله لطفی جلد اول ۱۳۹۲ دوم
۲۰ حقوق خانواده داکتر اسدالله لطفی جلد دوم ۱۳۸۹ اول
۲۱ مسولیت مدنی مالک داکتر  ایران دخت نظری ۱ جلد ۱۳۸۹ اول
۲۲ حقوق بشر دوستانه بین المللی داکتر حسین شریفی طرازکوهی ۱ جلد ۱۳۹۰ اول
۲۳ حقوق به زبان ساده داکتر نادر ساعد ۱ جلد ۱۳۹۴ سوم
۲۴ حقوق بشر صلح و امنیت بین المللی داکتر امیر ساعد وکیل ۱ جلد ۱۳۹۱ دوم
۲۵ حقوق مالیه عمومی داکتر محمد امامی ۱ جلد ۱۳۹۵ ششم
۲۶ حقوق مدنی عقود معینه مختلفه داکتر محمد رضا پیرهادی ۱ جلد ۱۳۹۴ دوم
۲۷ اصول محاکمات مدنی در حقوق افغانستان عبدالواحد افضلی ۱ جلد ۱۳۹۳ کابل اول
۲۸ مسولیت مدنی داکتر بختیار عباسلو ۱ جلد ۱۳۹۴ دوم
۲۹ حق های فرهنگی در حقوق بین الملل السا استا ماتوپولو دکتر سید قاسم زمانی ۱ جلد ۱۳۹۲ اول
۳۰ اصول حقوق اداری داکتر مهدی هداواند ۱ جلد ۱۳۹۳ سوم
۳۱ حکومت قانون و جامعه داکتر ناصر کاتوزیان ۱ جلد ۱۳۸۵ اول
۳۲ رهنمای پارلمان ها به حقوق بشر داکتر خیرالله پروین ۱ جلد ۱۳۹۰ اول
۳۳ نظام بین المللی حقوق بشر داکتر حسین مهرپور ۱ جلد ۱۳۹۴ ششم
۳۴ حقوق تعهدات داکتر عبدالمجید امیر قایم مقامی جلد دوم ۱۳۸۵ سوم
۳۵ حقوق تعهدات داکتر عبدالمجید امیر قایم مقامی جلد اول ۱۳۹۲ دوم
۳۶ اسلام و نقش اجتماعی زنان غلام سرور اخلاقی ۱ جلد ۱۳۹۳ کابل اول
۳۷ آداب و تشریفات دیپلوماتیک پرویز ذوالعیین ۱ جلد ۱۳۹۳ سوم
۳۸ Black’s law Dictionary Bryan a Garner Third Edition ۲۰۱۱ USA
۳۹ حقوق بین الملل معاصر داکتر نادر ساعد ۱ جلد ۱۳۹۵ دوم
۴۰ حقوق بیمه داکتر ایرج بابایی ۱ جلد ۱۳۹۴ سیزدهم
۴۱ دانش و بینش علوم حدیث استاد ابراهیم صالحیان راد ۱ جلد ۱۳۹۰ اول
۴۲ عدالت ترمیمی مارتین رایت، تونی مارشال، مایکیل مایز و دیگران امیر سماواتی پیروز ۱ جلد ۱۳۸۳ اول
۴۳ اسناد تجارتی اللکترونیکی دکتر محمد ساردوئی نسب \ احد طاهری ۱ جلد ۱۳۹۳ اول
۴۴ شرط عدم مسولیت داکتر محمد نکوهی ۱ جلد ۱۳۹۰ اول
۴۵ ترمینولوژی حقوق محیط زیست علی مشهدی ۱ جلد ۱۳۹۴ سوم
۴۶ مبانی حقوق اساسی داکتر بیزن عباسی ۱ جلد ۱۳۹۴ چهارم
۴۷ قراداد کار محمد هدایتی زفرقندی ۱ جلد ۱۳۹۱ دوم
۴۸ دادگاه های قانون اساسی دکتر علی اکبر گورجی ازندریاری ۱ جلد ۱۳۹۴ اول
۴۹ حقوق بین الملل دریا ها داکتر فرهاد طلایی ۱ جلد ۱۳۹۶ چهارم
۵۰ حقوق تجارت بین الملل کلایو ام. اشمیطوف دکتر بهروز اخلاقی، فرهاد امام و… ۱ جلد ۱۳۹۶ ششم
۵۱ حقوق بین الملل دریا ها لویی بی، سون، کریستن گوستافسون یوراس، جان ای، نویز، اریک فرانکس دکتر محمد حبیبی مجنده ۱ جلد ۱۳۹۵ سوم
۵۲ حقوق تجارت الکترونیکی علی رضا قمبر ۱ جلد ۱۳۹۳ اول
۵۳ فرهنگ اصطلاحات حقوق بشر پوهندوی محمد محسن فرید ۱ جلد ۱۳۹۲ کابل سوم
۵۴ مفاهیم کلیدی حقوق بشر بین الملل داکتر مهدی ذاکریان جلد اول ۱۳۹۳ سوم
۵۵ حق توسعه داکتر فریده شایگان جلد اول ۱۳۸۸ اول
۵۶ ادله اثبات دعوا داکتر عباس کریمی جلد اول ۱۳۹۴ پنجم
۵۷ مقدمه و کلیات علم حقوق پوهنیار محمد اسحق رحیمی جلد اول ۱۳۹۴ کابل سوم
۵۸ حقوق دیپلماتیک و کنسولی داکتر جواد صدر ۱ جلد ۱۳۹۳ دهم
۵۹ حقوق بین الملل خصوصی داکتر محمود سلجوقی جلد اول ۱۳۹۵ دهم
۶۰ حقوق بین الملل خصوصی داکتر محمود سلجوقی جلد دوم ۱۳۹۳ هفتم
۶۱ حقوق بین الملل عمومی داکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی ۱ جلد ۱۳۹۳ سی و هشتم
۶۲ حقوق بین الملل کیفری دکتر سهراب صلاحی ۱ جلد ۱۳۹۵ اول
۶۳ حقوق اداری داکتر محمد امامی و دکتر کورش استوار سنگری جلد اول ۱۳۹۵ بیستم
۶۴ شرکت های تضامنی داکتر حشمت الله سماواتی ۱ جلد ۱۳۹۱ اول
۶۵ حقوق قرارداد های انگلستان طاهر حبیب زاده ۱ جلد ۱۳۹۲ اول
۶۶ کلیات حقوق اداری داکتر ولی الله انصاری ۱ جلد ۱۳۹۲ دهم
۶۷ دروس حقوق عمومی لئون دوگی محمد رضا ویژه ۱ جلد ۱۳۹۳ دوم
۶۸ حقوق اداری ۱ و ۲ داکتر رضا موسی زاده ۱ جلد ۱۳۹۵ هفده هم
۶۹ قانون کار در نظم حقوق کنونی محمد سلمان طاهری ۱ جلد ۱۳۸۸ دوم
۷۰ ارث داکتر ناصر کاتوزیان جلد اول ۱۳۹۲ پنجم
۷۱ حقوق مدنی خانواده داکتر ناصر کاتوزیان ۱ جلد ۱۳۸۹ هفتم
۷۲ بیمه اموال و مسولیت آیت کریمی ۱ جلد ۱۳۹۳ دوم
۷۳ حقوق اساسی تطبیقی آیت الله عباسعلی عمید زنجانی ۱ جلد ۱۳۹۱ دوم
۷۴ دانشنامه حقوقی امور گمرکی عبدالله احمدی ۱ جلد ۱۳۹۳ دوم
۷۵ آیین تنظیم قراداد ها بهمن کشاورز ۱ جلد ۱۳۹۶ چهاردهم
۷۶ اموال و مالکیت در حقوق افغانستان عبدالحسین رسولی ۱ جلد ۱۳۹۳ کابل اول
۷۷ رشوه و احتکار سید محمد اصغری ۱جلد ۱۳۷۷  اول
۷۸ دایره المعارف علوم اسلامی داکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی جلد اول ۱۳۸۱  سوم
۷۹ اقتصاد تکاملی هلموت ارنت سید حامد صمدی ۱ جلد ۱۳۸۰ اول
۸۰ اصول علم اقتصاد پل ساموئلسن و ویلیام نورد هاوس مرتضی محمد خانی جلد اول و دوم ۱۳۹۵ سوم
۸۱ مالیه عمومی و انتخاب عمومی(۱و۲) جان کالیزو فلیپ جونز دکتر الیاس نادارن دو جلد ۱۳۸۸ اول
۸۲ مدیریت صادرات و واردات محمد خانی و چهری ۱ جلد ۱۳۸۷ اول
۸۳ تحقیق عملی ارنیستی دکتر محمد اعرابی و داود ابزری جلد اول ۱۳۸۱ دوم
۸۴ کنترول استراتیژی پیتر لورنژ، مایکل اف، اسکات مورتن، سومانترا گوشل دکتر سید محمد اعرابی، با همکاری محمد حکاک ۱ جلد ۱۳۹۰ دوم
۸۵ اقتصاد مدیریت دومینیگ سالواتوره دکتر حمید رضا ارباب ۱ جلد ۱۳۹۴ دوم
۸۶ پویایی شناسی کسب و کار جان د. استرمن کوروش براپور، پریسا موسوی اهر نجانی و… جلد اول ۱۳۹۴ ششم
۸۷ اصول اقتصاد کشاورزی داکتر مجید گوپاهی ۱ جلد ۱۳۹۱ چهاردهم
۸۸ برنامه ریزی ملی و منطقه ای جهانگردی سازمان جهانی جهانگردی دکتر محمود عبدالله زارده ۱ جلد ۱۳۹۰ پنجم
۸۹ حسابداری میانه (۱) داکتر محمد حسن همتی، دکتر هدی همتی ۱ جلد ۱۳۹۳ دهم
۹۰ بازار ها و نهاد مالی محمد شمابانی ۱ جلد ۱۳۹۶ چهاردهم
۹۱ برنامه ریزی استراتیژیک منابع انسانی الن بانت، استفن جی و… دکتر سید محمد اعرابی ۱ جلد ۱۳۹۳ دوم
۹۲ فرهنگ موضوعی تشریحی علوم اقتصادی دو جلدی محمد یوسف حریری دو جلد ۱۳۸۸ اول
۹۳ اصول اساسی علم اقتصاد توماس سوتل محمد حسین وقار ۱ جلد ۱۳۹۵ سوم
۹۴ برنامه ریزی غیر خطی داکتر محمد رضا جلد اول ۱۳۹۲ دوم
۹۵ ریاضیات چیست ریچارد کورانت سیامک کاظمی دو جلد ۱۳۹۵ پنجم
۹۶ مدیریت صنعتی دکتر سید محمد مقیمی و دکتر مجید رمضان ۱ جلد ۱۳۹۲ دوم
۹۷ مدیریت بازرگانی داکتر سید محمد مقیمی ۱ جلد ۱۳۹۲ دوم
۹۸ مبانی تئوری و طراحی سازمان دیچارد ال دفت دکتر علی پارسانیان ۱ جلد ۱۳۹۳ دهم
۹۹ نهاد ها و سازمان ها دیبلوم دیچارد اسکات دکتر مینا دده بیگی ۱ جلد ۱۳۸۷ اول
۱۰۰ مدیریت جهان گردی داجرداس ویل دکتر سید محمد اعرابی و داوود ایزیدی جلد پانزدهم ۱۳۹۶ پنجم
۱۰۱ طرح کسب و کار مسعود شفیعی ۱ جلد ۱۳۹۰ دهم
۱۰۲ مدیریت تحول سازمانی داکتر محمد سعید تسلیمی ۱ جلد ۱۳۹۴ دوازدهم
۱۰۳ مدیریت منابع انسانی داکتر اسفندیار سادات ۱ جلد ۱۳۹۵ بست‌ویک
۱۰۴ مبانی مدیریت استیفن پی دکترسیدمحمد اعرابی ۱ جلد ۱۳۹۶ پانزدهم
۱۰۵ مدیریت در اسلام علی آقا پیروز ابوطالب خدمتی ۱ جلد ۱۳۹۰ هشم
۱۰۶ استخدام بهترین ها کتی فایوک علی مفتخر ۱ جلد ۱۳۸۷ اول
۱۰۷ مدیریت کیفیت در آموزش عالی جان برینان تارلاشاه کیوان صالحی ۱ جلد ۱۳۹۰ اول
۱۰۸ روانشناسی شخصیت پوهنوال محمد علم بیان ۱ جلد ۱۳۹۱ کابل اول
۱۰۹ مراحل و مهارتهای مددکاری لورنس ام. برامر دکتر پروانه کارکیا ۱ جلد ۱۳۸۹ ششم
۱۱۰ رفاه اجتماعی نورمن پی. باری دکتر سیداکبر میرحسنی،
سیدمرتضی نوربخش
۱ جلد ۱۳۹۳ پنجم
۱۱۱ اهداف تربیت از دیدگاه اسلام پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ۱ جلد ۱۳۸۷ چهاردهم
۱۱۲ تاریخ سیاسی اسلام حسن ابراهیم حسن ۱ جلد ۱۳۹۵ ششم
۱۱۳ ظهور افغانستان نوین وارتان گریگوریان/ علی عالمی کرمانی ۱ جلد ۱۳۸۸
۱۱۴ شناسنامه افغانستان بصیر احمد دولت آبادی ۱ جلد ۱۳۸۷ پنجم
۱۱۵ افغانستان در مسیر تاریخ(۲جلدی) میر غلام محمد غبار دو جلد ۱۳۹۴ کابل اول
۱۱۶ افغانستان در پنج قرن اخیر میر محمد صدیق فرهنگ دو جلد ۱۳۹۴ کابل اول
۱۱۷ تاریخ سیاسی افغانستان معاصر ابوذر پیر زاده غزنوی ۱ جلد ۱۳۹۳ اول
۱۱۸ افغانستان در قرن بیستم ظاهر طنین ۱ جلد ۱۳۸۴ دوم
۱۱۹ حقوق سازمان های بین المللی و حقوق شورای امنیت داکتر رضا موسی زاده ۱ جلد ۱۳۸۹
۱۲۰ انتظار های مشروع در حقوق اداری سورن شونبرگ احمد رنجبر ۱ جلد ۱۳۸۶
۱۲۱ در آمدی بر حقوق بین المللی عمومی سرور دانش ۱ جلد ۱۳۹۳ کابل اول
۱۲۲ الگو های تنظیم قرارداد های تجاری رضا پاکدامن ۱ جلد ۱۳۹۱ اول
۱۲۳ حقوق تجارت دکتر ربیعا اسکینی ۱ جلد ۱۳۹۵ سوم
۱۲۴ مبانی قرارداد های نامعین داکتر غلام رضا ذاکر صالحی ۱ جلد ۱۳۸۸ اول
۱۲۵ اموال و مالکیت داکتر علی عباس حیاتی ۱ جلد ۱۳۸۹ پنجم
۱۲۶ مقدمه کوتاه بر حقوق بشر اندرو کلاپهام دکتر مینو آقایی خوزانی ۱ جلد ۱۳۸۹ اول
۱۲۷ حقوق مدنی نظام مالی خانواده داکتر محمد رضا امیر محمدی ۱ جلد ۱۳۸۸ اول
۱۲۸ حقوق تامین اجتماعی داکتر کورش استوار سنگری ۱ جلد ۱۳۹۵ پنجم
۱۲۹ نوسازی و توسعه سیاسی داکتر سید احمد موثقی ۱ جلد ۱۳۹۱ اول
۱۳۰ حقوق بین الملل اقتصادی اندریاس اف لونفلد دکتر سید محمد حبیبی مجنده ۱ جلد ۱۳۹۲ دوم
۱۳۱ تجارت بین الملل دومینیگ سالواتوره دکتر حمید رضا ارباب ۱ جلد ۱۳۹۳ ششم
۱۳۲ مذاکره بریان تریسی فاطمه باغستانی ۱ جلد ۱۳۹۴ اول
۱۳۳ منابع سیرت نبوی جمعی از مولفان ۱ جلد ۱۳۷۸ اول
۱۳۴ مبانی فلسفی تئوری سازمان دکتر حسن میرزائی اهرنجانی ۱ جلد ۱۳۸۶ اول
۱۳۵ مقدمه برقدرت ملی سید هادی زرقانی ۱ جلد ۱۳۸۸ اول
۱۳۶ اصول حسابداری چارلز هورن گرن دکتر ایرج نوروش ۱ جلد ۱۳۹۴
۱۳۷ مدیریت استراتیژیک و سیاست کسب و کار توماس ال . ویلن\ جی دیویدهانگر دکتر سید محمد اعرابی و دکتر هاشم آقازاده جلد اول ۱۳۹۵
۱۳۸ Good Strategy Bad Strategy Richard Rumelt First
Published
۲۰۰۱ LONDON
۱۳۹ The Manager’s Guide to HR Max Muller ۲۰۰۹
۱۴۰ CEO Material D.A. Benton ۲۰۰۹ American
۱۴۱ Leading change John P. Kotter ۲۰۱۲ USA
۱۴۲ Leadership Brand Dare Ulrich\ Norm Smallwood ۲۰۰۷ USA
۱۴۳ Act like a leader, Think like a Leader Herminia Ibarra ۲۰۱۵ INDIA
۱۴۴ IAS the Road Map Dr. K. S  Muthupandian First Edition ۲۰۱۵ INDIA