درېیم تر شپږم بستونه

د ملکي خدمتونو بستونه په حمایوي او مسلکي برخو وېشل شوې دي:

۱) ملاتړیز بستونه Common Function Positions

هغه بستونه دي چې د مشخصودندو ترسره کولو لپاره، د ټولو ادارو په رسمي تشکیل کې، د ادارې د موخو عملي کولو لپاره، د ملاتړیزو خدمتونو وړاندې کولو په موخه په پام کې نیول کېږي چې د قانون له مخې، د دفتر دارۍ، مالي اداري، تدارکاتو، بشري سرچینو مدیریت، داخلي تفتیش، څارنې او ارزونې، پلان او پالیسۍ، اطلاعات او عامه اړیکو، جندر او بشري حقوق، خدمات (معلوماتي ټکنالوژۍ) ترانسپورټ، ساتنه او څارنه او جنسي او نور مشابه بستونه پکې شامل دي.

د ملاتړیزو بستونو داوطلبان کولای شي د الکترونیکي ازموینې ترسره کولو لپاره د چمتوالي په موخه، لاندې سرچینو او ماخذونو ته مراجعه وکړي:

سرچینې

 

۲) مسلکي بستونه Professional Positions

هغه بستونه دي چې د ادارو او وزارتونو په تشکیل کې د موخو د عملي کولو لپاره، د مسلکي ـ تخصصي دندو ترسره کولو په موخه په پام کې نیول کېږي چې پکې د انجنییرۍ، کرنې، طب، کانونه او نور بستونه پکې شامل دي.

د مسلکي بستونو داوطلبان کولای شي د الکترونیکي ازموینې ترسره کولو لپاره د چمتوالي په موخه، لاندې سرچینو او ماخذونو ته مراجعه وکړي:

سرچینې